Augustan Commonwealth

Augustan Kansainyhteisö
(Augusta Commonwealth; Le Commonwealth d’Augusta)

Augustan Kansainyhteisö on suuryhtiövaltaan perustuva valtio, jonka perustussopimus kirjoitettiin vuonna 2175, 25 vuotta sen jäsenmaailmoiden Terran vaikutuspiiristä irtautumisen jälkeen.

Valtiomuoto ja politiikka
Augustan Kansainyhteisö on itsenäisten suuryhtiöjohtoisten maailmojen liittouma. Vaikka yksittäisten planeettojen valtiomuodot eroavat toisistaan, kaikille on yhteistä se, että hallinto ja talouden ylläpito kuuluu suuryhtiöille. Maailmojen edustajat kokoontuvat parlamenttiin, joka istuu Augustalla. Parlamentti päättää valtion yhtenäisestä ulkopolitiikasta, perustuslaillisista muutoksista ja ohjaa taloutta. Parlamentin puhemies on myös valtion sotilaallinen johtaja. Perustuslakiin kuuluu olennaisena osana koko Kansainyhteisön yhtenäinen työvoimapolitiikka.
Augustan Kansainyhteisön poliittinen valta on suuryhtiöillä. Politiikan huomattavin piirre on äärikapitalismi. Suuryhtiöiden sisällä valta kuuluu yhtiön johtokunnalle ja sen nimittämille edustajille. Suuryhtiöiden tukemat edustajat kokoontuvat Kansainyhteisön parlamenttiin, mikä, näennäisestä vaikutusvallastaan huolimatta, toimii enimmäkseen suuryhtiöiden kädenväännön välineenä. Virallisesti parlamentin jäsenillä ei voi samanaikaisesti olla asemaa suuryhtiöissä, parlamentti on siis teoriassa itsenäinen poliittinen elin. Käytännössä parlamentaarikot kuitenkin omistavat merkittäviä osakkuuksia erinäisissä suuryhtiöissä, mikä tekee myös ns. itsenäisistä poliitikoista puolueellisia.
Augustan Kansainyhteisön puolustus on monikerroksinen järjestelmä. Päällimmäisinä järjestelmässä ovat planeettojen omat puolustusvoimat, yhtenäinen laivasto ja avaruusjalkaväki – kaikki yksityisiä yhtiöitä, joiden osakkeet ovat suuryhtiöiden hallussa. Näiden suurten yksityisten sotilaallisten yhtiöiden lisäksi Kansainyhteisössä toimii useita voittoa tuottavia palkka-armeijoita. Sotilaallisen hätätilanteen sattuessa myös palkka-armeijat ovat kuitenkin velvollisia ottamaan vastaan parlamentin osoittamia työkohteita – kohtuulliseen markkinahintaan tietysti. Kaikilla merkittävillä suuryhtiöillä on lisäksi omat turvallisuusosastonsa, jotka vastaavat suuryhtiöiden välisen kilpailun aiheuttamista turvallisuusongelmista ja usein myös yhtiöiden sisäisestä tutkinnasta. Ne ovat myös yhtiöiden käytettävissä mahdollisessa sotatilanteessa.
Viime aikoina Kansainyhteisön poliittista kenttää ovat elävöittäneet lähestyvät parlamenttivaalit. Parlamenttivaalit järjestetään kuuden vuoden välein ja näihin vaaleihin on tuonut lisäväriä mm. ulkopoliittinen kysymystenasettelu. Useat suuryhtiöt ovat harkinneet merkittävien tullimuurien nostamista RimUnityn maailmojen ympärille. Tätä toimintaa on perusteltu mm. sillä, että salakuljetus saataisiin näin merkittävästi vähenemään. RimUnity ei ole kuitenkaan toistaiseksi osallistunut keskusteluun, vaikka yksityisiä henkilöitä onkin julkisuudessa kuultu. Tullimuurin nostaminen olisi RimUnityn taloudelle merkittävä isku, mutta myös augustalaiset laivausyhtiöt ovat vastustaneet esitystä pelätessään, että RimUnity tulisi vaikeuttamaan merkittävästi liikennettä heidän satamissaan.
Toinen paljon keskustelua herättänyt puheenaihe on ollut kauppayhteyksien luominen Solin järjestelmään. Solin kauppa on jakanut voimakkaasti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Asia ei kuitenkaan ole suoraan Augustan Kansainyhteisön parlamentin päätettävissä, vaan esitys pitäisi viedä ensin ICP:n käsittelyyn.

Kulttuuri
Säälimätön kulutuskulttuuri ja sosiaalinen pyrkyrimäisyys ovat ehkä yhtenäisimpiä piirteitä kaikille augustalaisille maailmoille. Luokkaerot ovat jyrkkiä: Suuret osakkeenomistajat ovat päätösvaltaisessa ja mukavassa asemassa, kun taas toisessa ääripäässä ovat työläiset, joilla ei ole osakkuuksia. Näiden kansalaisten oikeudet ja etuudet ovat minimaalisia. Työnantajan kaikille kansalaisille tarjoamiin etuuksiin kuuluvat mm. sairausvakuutus ja terveydenhuolto, eläke ja lasten koulutus. Työsopimuksen mukaan vaihtelevia, paremman työn lisänä tulevia etuuksia ovat työsuhdeasunto, kuljetus sekä palkalliset lomat. Vain harvat työläiset ovat suoraan jonkin suuryhtiön palkkalistoilla, ja suurin osa työvoimasta onkin määräaikaista. Määräaikaisten työntekijöiden asioita hoitavat yksityiset työvoimatoimistot: Ne edustavat työntekijää työmarkkinoilla ja tarjoavat samat edut kuin varsinainen työnantaja. Toimistot saavat voittonsa prosenttiosuutena työntekijän tuloista.
Määräaikaisten työntekijöiden elämässä heitä edustavilla toimistoilla on äärimmäisen merkittävä asema; Se, että pääsee hyvämaineisen ja menestyvän työvoimatoimiston edustamaksi, määrittää voimakkaasti myös työntekijän henkilökohtaista statusta. Nämä yksityiset työvoimatoimistot ovat samalla myös ainoita työntekijän edustajia, sillä esimerkiksi ammattiliitot eivät ole koskaan saaneet merkittävää asemaa augustalaisissa maailmoissa. Jo laki tekee ammattiliittojen perustamisen äärimmäisen vaikeaksi – toiminnasta puhumattakaan. Varsinkin 2340-luvun kansalaislevottomuuksien jälkeen lakia muutettiin siten, että ammattiliitot voidaan käytännössä rinnastaan rikollisorganisaatioihin.
Pysyvän työsuhteen saavuttanut kansalainen on paremmassa asemassa kuin määräaikainen. Hänen etuutensa ovat pysyviä ja työ on usein elinikäinen. Työsuhde tuo mukanaan, palkanmaksun osana, pienen osakkuuden työnantajan yhtiössä. Osakkuus merkitsee äänestysoikeutta yhtiön sisäisessä politiikassa. Tavallisella määräaikaisella tai työttömällä kansalaisella ei ole paljoakaan sanottavaa pysyvässä työsuhteessa olevalle henkilölle.
Kansainyhteisön maailmoissa kulttuurin virkaa hoitaa massatuotettu viihde. Tuotteilla ja mainoksilla on yhtä suuri merkitys päivän puheenaiheena kuin uusimmalla elokuvalla. Ostoskulttuurin mukana pysyminen on tärkeää, tuotteet suunnitellaan vaihdettaviksi suhteellisen nopeasti uusimpiin hitteihin.

Yleisimmät Kielet
Englanti
Ranska
Espanja

Uskonnot
Ei valtionuskontoa

Augusta Commonwealthin maailmat

Ensimmäisen asteen maailmat
(Päämaailmat):
Augusta (Procyon)
Iocaste (Xi Ursae Majoris)
Arcadia (Groombridge 1618)
Caliente (61 Ursae Majoris)

Toisen asteen maailmat:
Cryseldes
Aingeal
Siriyani
St. Veronique
Pryden
Constantine
Ferreira
Serrano

Kolmannen asteen maailmat:
Ymir
Priam
Kitambe
Miroel
Amada

Augustan Commonwealth

BlaaBlaa Hely